VaRoma 9

Kusarudza kwaMwari

1 Ndinotaura chokwadi muna Kristu, handirevi nhema, hana yangu inondipupurira muMweya Mutsvene

2 ndino kusuwa kukuru kwazvo neshungu dzisingaperi mumwoyo mangu.

3 Nokuti ndinoshuva kuti dai ini pachangu ndaiva munhu akatukwa uye ndakaparadzaniswa naKristu nokuda kwehama dzangu, ivo vorudzi rwangu,

4 ivo vanhu veIsraeri. Kuva vana ndokwavo; nokubwinya ndokwavo, nesungano, nokupiwa kwomurayiro, nokunamata Mwari mutemberi uye zvipikirwa ndezvavo.

5 Madzibaba ndaavo, uye naKristu akabva kwavari panyama, ari Mwari pamusoro pazvose, anokudzwa nokusingaperi! Ameni.

6 Hazvirevi kuti shoko raMwari rakakundikana. Nokuti havazi vose vari zvizvarwa zvaIsraeri vanova vaIsraeri.

7 Uye nokuti zvavari vorudzi rwake, vose vana vaAbhurahama. Asi zvinonzi, “Kuna Isaka ndiko kuchatumidzwa rudzi rwako.”

8 Namamwe mashoko, havazi vana panyama vanova vana vaMwari, asi vana vechipikirwa ndivo vanonzi vana vaAbhurahama.

9 Nokuti aya ndiwo mashoko echipikirwa: “Panguva yakatarwa ndichauya, uye Sara achava nomwanakomana.”

10 Kwete izvozvo zvoga, asi kuti naRabhekawo akava navana vomunhu mumwe uye baba vamwe, baba vedu Isaka.

11 Asi mapatya asati azvarwa, vasati vaita chakanaka kana chakaipa, kuitira kuti kuda kwaMwari pakusarudza kwake kusimbiswe,

12 kwete nokuda kwamabasa asi nokuda kwake iye anodana, akaudzwa kuti, “Mukuru achava muranda womuduku.”

13 Sezvazvakanyorwa zvichinzi: “Jakobho ndakamuda, asi Esau ndakamuvenga.”

14 Zvino tichatiiko? Mwari haaruramisiri here? Kwete napaduku!

15 Nokuti anoti kuna Mozisi:

“Ndichanzwira ngoni wandichanzwira ngoni,

uye ndichaitira tsitsi wandichaitira tsitsi.”

16 Naizvozvo, hazvibvi pashungu kana pamabasa omunhu, asi patsitsi dzaMwari.

17 Nokuti Rugwaro runoti kuna Faro, “Ndakakumutsira chikonzero ichochi, kuti ndiratidze simba rangu mauri uye kuti zita rangu rigoparidzwa panyika yose.”

18 Naizvozvo Mwari anonzwira ngoni waanoda kunzwira ngoni, uye anoomesa mwoyo wouyo waanoda kuomesa.

19 Mumwe wenyu angati kwandiri, “Zvino sei Mwari achiramba achitipa mhosva? Nokuti ndianiko acharamba kuda kwake?”

20 Zvino iwe munhu, ndiwe aniko, kuti upindure Mwari? “Chakaumbwa chingati kune akachiumba, ‘Wakandiitirei zvakadai?’ ”

21 Muumbi wehari haana simba pamusoro pevhu here, kuti nebundu rimwe chetero aite mimwe midziyo inokudzwa nemimwe midziyo isingakudzwi?

22 Ko, kana Mwari akasarudza kuratidza kutsamwa kwake, uye kuti azivise simba rake, akaita nomwoyo murefu zvikuru pamusoro pemidziyo yokutsamwira kwake, yakagadzirirwa kuparadzwa?

23 Kana akaita izvi kuti azivise kupfuma kwokubwinya kwake kumidziyo yengoni, avo vaakagadzirira kare kubwinya,

24 kunyange isu, vaya vaakadana, kwete kubva kuvaJudha chete asi nokubva kuvaHedheniwo?

25 Sezvaanotaura mubhuku raHosea achiti,

“Ndichavati ‘vanhu vangu’ vaya vakanga vasiri vanhu vangu;

uye ndichamuti, ‘mudikanwi wangu’ iye akanga asiri mudikanwi wangu.”

26 uye,

Zvichaitika kuti paya painzi kwavari,

“Hamuzi vanhu vangu;

vachanzi ‘vanakomana vaMwari mupenyu.’ ”

27 Uye Isaya anodanidzira pamusoro peIsraeri, achiti,

“Kunyange kuwanda kwavaIsraeri kwakaita sejecha regungwa,

vakasara chete ndivo vachaponeswa.

28 Nokuti Ishe achaisa mutongo wake panyika nokukurumidza uye achaupedzisa.”

29 Zvakaita sezvakamborehwa naIsaya achiti,

“Dai asiri Jehovha Wamasimba Ose

akatisiyira zvizvarwa,

tingadai takaita seSodhomu

tingadai takaita seGomora.”

Kusatenda kweIsraeri

30 Zvino tichatiiko? Tichati vaHedheni vasina kutsvaka kururama, ndivo vakakuwana, iko kururama kwokutenda;

31 asi vaIsraeri vakatevera murayiro wokurarama, havana kukuwana.

32 Seiko zvisina kudaro? Nokuti havana kuutevera nokutenda asi sokunge namabasa avo. Vakagumburwa neibwe “rinogumbusa.”

33 Sezvazvakanyorwa zvichinzi:

“Tarira, ndinoisa paZioni ibwe rinogumbusa kuvanhu,

nedombo rinovapinganidza kuti vawe,

uye uyo anotenda kwaari haanganyadziswi.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − four =